Lieder: Klaus Groth


Schreibung:
Original 〉〉
Nordniederdeutsch („HH“)
Text mit Übersetzung 〉〉


RegenleedNoten

Regen, Regen druus,
Wi sitt hier warm in´t Huus!
De Vogeln sitt in Boom to kuern,
De Köh, de stoht an ´n Wall to schuern:
Regen, Regen druus,
Wi sitt hier warm in Huus!

Regen, Regen rusch,
Wo rüükt dat ut den Busch!
De Blööm de hangt so sloopri dool,
De Bööm de röhrt de Blääd nich mol:
Regen, Regen rusch,
Wo rüükt dat ut den Busch!

Regen, Regen suus
Vun boben op uns Huus,
Vun´t Dack hendol in strieken Stroom
Un liesen ut den Eschenboom,
Regen, Regen suus
Vun boben op uns Huus.

Regen, Regen rull,
Bet alle Gröven vull,
Denn loot de Wulken övergoon,
Loot de Sünn wedderkoom´,
Regen, Regen rull,
Bet alle Gröven vull!


[Nordniederdeutsch (Hamburg): Standardisierte Schreibung gemäß Regelwerk Sass, angelehnt an das Plattdeutsch Hamburgs, der Elbmarschen und Dithmarschens.]