Lieder: Klaus Groth


Schreibung:
Original 〉〉
Nordniederdeutsch („HH“)
Text mit Übersetzung


Lütt Matten de Has’Noten

Lütt Matten de Has’
De mak sik en Spaß,
He weer bi’t Studeern
Dat Danzen to lehrn,
Un danz ganz alleen
Op de achtersten Been.

Keem Reinke de Voss
Un dach: das en Kost!
Un seggt: Lüttje Matten
So flink oppe Padden?
Un danzst hier alleen
Oppe achtersten Been?

Kumm, lat uns tosam!
Ik kann as de Dam!
De Krei de spȩlt Fitel,
Denn geit dat canditel,
Denn geit dat mal schön
Op de achtersten Been!

Lütt Matten gev Pot.
De Voss beet em dot;
Un sett sik in Schatten,
Verspis’ de lütt Matten:
De Krei de kreeg een
vun de achtersten Been.

Zur Entstehungegeschichte, Hinweis auf Interpretation, Übersetzung von Klaus Groth ins Hochdeutsche, Lesung von Reimer Bull u.m. siehe: Erläuterungen zu „Matten Has’“ 〉〉