Schreibung:
Original
Nordniederdeutsch („HH“) 〉〉
Text mit Übersetzung 〉〉

Klaus Groth


He sä mi so vȩl


1.
He sä mi so vȩl, un ik sä em keen Wort,
Un all wat ik sä, weer: Jehann ik mutt fort!

2.
He sä mi vun Lev un vun Himmel un Eer,
He sä mi vun allens - ik weet nich mal mehr!

3.
He sä mi so vȩl, un ik sä em keen Wort,
Un all wat ik sä, weer: Jehann ik mutt fort!

4.
He heel mi de Hann´, un he bȩ mi so dull,
Ik schull em doch gut wȩn, un ob ik ni wull?

5.
Ik weer ja ni bös, awer sä doch keen Wort,
Un all wat ik sä, weer: Jehann, ik mutt fort!

6.
Nu sitt ik un denk, un denk jümmer deran,
Mi düch, ik muss seggt hebbn: Wa geern, min Jehann!

7.
Un doch, kumt dat wedder, so segg ik keen Wort,
Un hollt he mi, segg ik: Jehann, ik mutt fort!