Schreibung:
Original 〉〉
Nordniederdeutsch („HH“)
Text mit Übersetzung

Klaus Groth


Prinzessin


Se weer as en Pöppen, so smuck un so kleen,
Se seet mi in Schummern to dröm´ oppe Kneen,
Se fat mi de Hand un ik strak ȩr Gesicht,
Vertell ik ȩr jümmer de ole Geschicht:

Dar weer en Prinzessin, de seet in en Bur,
Harr Haar as en Gold, un seet jümmer un lur:
Do keem mal en Prinz, un de hal ȩr herut,
Un he war de König un se war de Brut. "

Un gau is se wussen, un nu is se grot!
Se sitt mi in Schummern noch still oppen Schot,
Se hollt mi de Hand un ik küss ȩr Gesicht,
Vertell ik ȩr jümmer de ole Geschicht:

Dar weer en Prinzessin, de seet bi en Bur,
Harr Haar as en Gold, un seet jümmer un lur;
Do keem mal en Prinz, un de hal ȩr herut,
Un ik bün de König un du büst de Brut! "