Schreibung:
Original 〉〉
Original mit Übersetzung
Nordniederdeutsch ("HH") 〉〉

Sophie DethleffsWo de Kukuk rept!
Kukuk, wäs still, he slept!
West noch vergangen Jahr?
Seetst op ’n Tilgen dar;
Frog he di: Kukuk in Häben,
Wo lang schall ick leben?!
Reepst du wull föftig mal
Da von den Tilg’n herdal.
Kukuk, du hest di versehn,
He slept hier all ünner den Steen
un ick sitt alleen, och, un ween.