Schreibung:
Original
Original mit Übersetzung 〉〉
Nordniederdeutsch ("HH") 〉〉

Sophie Dethleffs


Mien lütjen Jung


Wo de Kukuk rept!
Kukuk, wäs still, he slept!
West noch vergangen Jahr?
Seetst op’n Tilgen dar;
Frog he di: Kukuk in Häben,
Wo lang schall ick leben?!
Reepst du wull föftig mal
Da von den Tilg’n herdal. -
Kukuk, du hest di versehn,
He slept hier all ünner den Steen
un ick sitt alleen, och, un ween.