Schreibung:
Erstdruck (1859) Plattdt. Gilde Rostock 〉〉 Original mit Übersetzung 〉〉 normiert 〉〉


John Brinckman


Vagel Grip


Oll Rostock - min oll Varestadt!
Ick hew di goa to lew,
So lew foerwoar! - ick wet nich wat
Ick üm di let un gew.
Ick bün nu mennig Joar all furt,
´N beten all vespakt,
Man Rostock, dat´s sonn egen Wurt,
Dat frisch mi werre makt.

Ick der min Tid mi oarig üm,
Wu dat woll bete wir;
Na Ost un Westen kem ick rüm,
An dusend Mil un mir,
Nipp kek ick to, doch fünn ick ball,
Dat slichte as ick droemt:
Vun vörrn doa was dat muert all,
Man achte was dat klemt.

Dat Allebest - dat Allebest,
Dat in de Frömm ick seg,
En smuck lütt Foartüg is dat west,
Dat doa voer Anke leg;
Noch lang höllt dat ken hunnet Last,
Man wat mi denn so freugt! -
Dat was, dat vun sin boewelst Mast
De Vagel Grip hett weigt.

Dat was de Bucht vun Halifax,
All Schep in Sünndagsstat;
Doa weigten hunnet Junionjacks
Dannbrogs un Hanseat,
Hollandsch un Fransche Triculur,
De Janki Stirn un Strip. -
Man ken so flott un ken so stur
As du, oll Vagel Grip!

Ick kek un stünn un stünn un  kek
Un harr un kreg nich nog;
Dat würr mi üm dat Hart so wek,
Un natt würr mi dat Og.
Mi dücht, as prait de Vagel doar
Mi an in enschen furt:
- - Kumm! - foer de Warnow sünd wi kloar -
Kumm furtst man mit an Burd!

Stür südlich du un nurdlich Kant,
Wuhen de Wind grar blößt, -
Peil du di jere Purt un Strand
De Ros´ ründ, Ost un West - 
Stek du din Kabel ut all beir,
Din stiw Nikasten-Ker. ...
To Hus is doch de beste Reir,
De sekest Ankester! - -

Ick heiß di an min Gaffel hier
Hüt up, oll Vagel Grip!
Mit di, oll irlich Flag, doar stür
Min Bok ick as sonn Schipp.
Is ´t ok ken groten Urlogsmann,
Un ok man ring sin Fracht ...
En süt sick doch dat Got ens an,
Finnt, wat en söcht grar, sacht. -


Quelle: Vagel Grip. En Doenkenbok. Güstrow : Opitz, 1859. S. 5-7. online 〉〉