Schreibung:
OriginalJohn Brinckman


Scholmeiste Boars


Scholmeister Boars – je de was echt,
Un de vestünn to backsen,
Un ümmer hett sin Sprüch he seggt,
Wull he üns aw ens jacksen.

Ens set bi´t soewt Gebot ick wiß
Un künn nich rut mi trecken:
- Je, roep he dunn, all wat nich is,
Doa kann ´n ok Nicks vun seggen.

Na kumm ens rut doa ut din Bänk,
Wat helpt all dat Besinnen!
Denn wat en nich velüst, dat, denk
Ick, kann en ok nich finnen!

Sin Fust was knakendroeg un swer;
Irst hett se aw mi knuffelt,
Backst linksch un rechtsch mi nast un sär:
- Sü, aewer Krüz höllt duwwelt!

Ick schnoew un speg; man he höll fast
Grar as mit isen Klannen,
Un roap doato: - Sonn Amt, sonn Last –
En Düwel ´s aewe ´n annen!

Wen alltoneg an ´n Graben fürt,
Is oft all ´rinne schaten, –
Un wen de Ko to egen hürt,
Moet s´ ok an ´n Swanz anfaten!

Man nich so ängstlich, dreig di ründ,
Dat geit di nich an ´t Leben;
Sü, Murjan was ´n stenolt Hund
Un müß sick doch noch geben.

Sonn Pott, sonn Stülp, - - sonn Bom, sonn Block, -
Sonn Woar, min Saen, sonn Drüttel!
Dat Hemd is nege as de Rock, –
Nu treck ens af din Kittel!

Un as ick dunn vespreken der,
Wat ick nu betern wull mi, -
Doa langt he flink den Tagel her
Un sloeg för blind un dull mi.

- Sü, Wür, min Saen, de sünd nich dür,
Dat künn mi doch bilur´n;
Vespreken don de Eddellür,
Man hollen don de Bur´n! -

Ick bölkt lurrhals. Dunn schreg he: - Jung,
Schri drist to, du schast blarren!
Unglück harr stets ´ne scharpe Tung,
Un de perrt Pogg´ de quarren.

So het, as ick di dat upfüll,
Brukst du ´t jo nich to eten;
Wenn sick din Tung vebrennen schüll,
Möst du di ´t sülst bimeten! -

- Min Puckel, schreg ´k, moet gel un grön,
Min lew Herr Boars, all wesen! -
Dunn sär he: Unwennt Arbeit, Saen,
Dat ´s ümmer so, bringt Kwesen.

Sü, Moltsprit hürt to Suerkol, -
Sonn Saeg, min Saen, sonn Farken –
Ful Lüd kam´ uppen güllen Stohl, -
Dat warst nu sacht di marken! - -

Quelle: Vagel Grip. Güstrow : Opitz, 1859. S. 64-66.
Der Text ist zwar Korrektur gelesen, aber noch nicht endgültig redigiert. Zum Abgleich hier der originale Text: online 〉〉
Alle Gedichte des "Vagel Grip" erscheinen nach und nach auch mit einer Wort-für-Wort-Übersetzung (mit Link zum John-Brinckman-Wörterbuch).