Schreibung:
Original
Übersetzung 〉〉

Klaus Groth


Wenn de Lurk treckt


Ade, ade, de Summer geit!
Ade bet tokum Jahr!
Ade, ade, de Blæder weiht!
Nu ward dat Hart mi swar!

Ik heff wul sungn en schöne Tid,
De ganze Summer hin;
Nu reis´ ik fort, nu reis´ ik mit
Nan Süden, na de Sünn!