Schreibung:
Text
Text mit Übersetzung 〉〉

Theodor Storm


An Klaus Groth


      Wenn´t Abend ward,
Un still de Welt und still dat Hart;
Wenn möd up´t Knee di liggt de Hand,
Un ut din Husklock an de Wand
Du hörst den Parpendikelslag,
De nich to Woort keem över Dag;
Wenn´t Schummern in de Ecken liggt,
Un buten all de Nachtswulk flüggt;
Wenn denn noch eenmal kiekt de Sünn
Mit golden Schiin to´t Finster rin,
Un, ehr de Slap kümmt un de Nacht,
Noch eenmal allens lävt un lacht -
Dat is so wat vör´t Minschenhart.
      Wenn´t Abend ward.