Schreibung:
Original
Original mit Übersetzung 〉〉

Sophie Dethleffs


Nu weet ick Bescheed


Wo hef ick doch weent,
Wo hef ick doch meent,
Du weerst mi ni gut.
Ick stun bi de Böm
Da achter de Blöm
Un kiek na di ut.

Da krellst du vörbi,
Un seegst ni na mi,
Un stellst di so sipp.
Mien Hart weer so vull,
Wo weer ick nu dull,
Wo bäv mi de Lipp.

Doch nu ick man weet,
Wenn Nahbers di seet,
Dat is di schaneert.
Nu lach ick di ut,
Mak nicks mi darut,
Wiel nims dat wat scheert.

Denn sind wi alleen,
Kann keener uns sehn,
Denn bist du mi gut,
Denn hest du mi leev,
Du schelmische Deev,
Denn bist du mien Brut.