Schreibung:
Original

Hermann Boßdorf


De Koortenspeler


Jan Knast, de lütte Ulenkampbuer
seet noch lat in´n Krog bi Kaem und Koort:
Mien Mieke keek hüt awend so suer,
ik schull nich van Hus gahn, - meist hadd s´ noch rohrt.
Ik hadd ok bliwen kunnt, dat´s je wohr,
denn ji weet jo, Lüd, de Jung is bald dor,
liggt allen all prat för em bet up´n Strump!
Un he baller up den Disch: Hier, Harten is Trump!

Mi eens keem sin Lüttdeern rintolopen:
Buer Knast! Buer Knast! - un se pus´ un pach´:
De Fru säd, ik schull Em mal ewen ropen,
dat geiht los! - Jan dreiht sik um un lach:
Schön, Lüttdeern, schön! God, datt ik´t weet!
Denn so segg man gau Moder Gripsch Bescheed!
Bet ji mi brukt, kam ik woll sach nach hen;
ik spel blot mal noch dütt Spel to Enn´!

He spel en Grang mit Veer. De Nahwers lachen.
De Deern löp wegg mit fleegen Hoor.
Nah en halw Stunn´ man keem s´ wedder antopachen:
Buer Knast! Buer Knast, de Jung is all dor!
Ik paß! säd Jan Knast, na denn man to!
Is allens god aflopen Deern? - Och jo! -
Na denn ilt´t jo nich; ik kam ok sach noch hen,
ik spel blot mal noch dütt Spel to Enn´!

Le Lütt wedder rut. Jan Knast spel wider.
Mit eens keem de Deern all wedder an,
de Schort halw achtern, de Hoor in´n Tüder:
Buer, dor keem noch en Jung achterran!
Hallo röp Jan Knast do, denn hebbt wi jo Twesseln,
wenn wi denn man de beiden nich verwesseln!
Segg man: Ik köm nu ok gliks hen;
ik spel blot mal noch dütt Spel to Enn´!

Knapp weer de Deern wegg, do keem s´ all wedder:
Buer, dor keem noch en drüdden Jung!
Wat?! bölk Jan Knast do un jump as en Fedder,
de man daldrückt hadd in den Högt mit en Swung:
Verdreihte Deern, nu holl awer op,
sovel Jungstüg waßt een jo aewer´n Kopp!
Kröger, lang gau min Mütz mal her,
nu mutt ik nah Hus, sünst kamt jümmers noch mehr!