Schreibung:
Original
Nordniederdeutsch („HH“) 〉〉

Hermann Boßdorf


Männigmal in de Nacht


Männigmal in de Nacht
roppt mi wat ut´n Drom,
wenn min Küssens natt van Tranen sünd.
Is´t en Vagel in´n Bom?
Is´t an´t Finster de Wind?
männigmal in de Nacht?

Männigmal in de Nacht
find ik Slap nich un Roh,
in denk blot an di, un wor du nu woll büst,
un denk ümmerto,
wat wi Twee uns hebbt küßt
männigmal in de Nacht.

Männigmal in de Nacht
wak ik op un ween,
un mi is, as stünn´ vör de Daer de Dod ...
Un ik bün so alleen,
un min Angst waßt so grot
männigmal in de Nacht.

Männigmal in de Nacht
denn so denk ik un dröm,
datt wi Beiden uns noch mal wedder find´t,
datt uns´ Glück weddeerköm
mit en Lentmaandswind
männigmal in de Nacht.

Männigmal in de Nacht
roppt mi wat ut de Feern -
blot en Hartenslagg lang, en Ogenblick -
as widher van en Steern.
Roppt van dorher dat Glück
männigmal in de Nacht? -