Schreibung:
Original

Alwine Wuthenow


Kreigenleed


Quark, Quark!
Kümmt nicks mihr to Mark,
Is allens so witt,
Taufroren de Pütt,
De Küll wier so stark.
Quark, Quark.

Quark, Quark!
Is een truriges Wark,
Wenn de Hunger een drifft
Un`t narens wat gifft,
Kuum een Knaken ahn Mark.
Quark, Quark.

Quark, Quark!
Ja, Küll is een Hark,
De allens wegraakt
Un reinen Disch maakt,
Bet de Welt as een Sark.
Quark, Quark.

Quark, Quark!
Dor sitts up de Kark.
Kumm, Olsche kumm runn´,
Ik heff noch wat funn´,
Een Tüfft achtern Park.
Quark, Quark.

narens: `nirgends´. Tüfft = Tüffel: `Kartoffel´