Schreibung:
Original

Friedrich Wilhelm Albrecht


De Twievler


Funk is de echte Twivelmann.
Treckt he fröhmorgens Stäveln an
un het den enen uutprobeert,
det he tum rechten Foot gehöört,
so is he doch noch ungewiß,
of de anner för den linken is.