Schreibung:
Original



John Brinckman


Wat mag ick di girn


Wat mag ick di girn,
Du soet oll lütt Dirn!
Wat sünd din Külpen so grell!
As wenn doa ´ne Sünn
In beir se stünn
Un schen up twe blage Söll.

So schir büst, so glatt,
So quick as ´ne Katt,
Man dat du nich kratzst un nich stellst;
Din Münt is so rasch
Un din Wurt knasch un basch,
Man dat du nich lüggst un nich schellst.

Un büst du mi got,
Denn so kumm up min Schot
Un wes man nich zipp un nich oet!
Un büst du mi boes,
Denn ga nah de Goes
Un kik mi doch an nich so soet!