Schreibung:
Erstdruck (1859) 〉〉 mit Wort-für-Wort-Übersetzung 〉〉 Orthographie Herrmann-Winter


John Brinckman


Dat is un blifft een narrsches Stück.


Ik weet nich, wat dat heeten schall, -
Hannjochen kickt mi ümmer nå,
In
Dönsbeheizte Stube
un Hoff un Schün un Stall
Un wo ik gåh un wo ik ståh;
Denn kickt he üm de Eck un denn
Eens wedder œwer Tun un
RickGeländer, Lattenzaun
,
Denn ut de Luk gor na mi hen, -
Dat is un blifft een narrsches Stück!

Un wenn he buten
hakenplügen
deit,
Un ik kåm de
RägelMelkplatz auf der Weide
ran,
Denn seggt he: Prr! De
Håkenmecklenb. Pflug
steiht,
He dreicht sik üm un
gluptguckt verstohlen, glotzt
mi an
Un hål ik ´s Åbends
SpolSpule
un Flass
Un schuw mien Spinnrad ran ik;
Denn
schultblickt heimlich
he na mi hen
för dwasstverquer
, -
Dat is un blifft een narrsches Stück!

He pliert nå mi, he
gåptglotzt
mi an,
As wenn he mi wat frågen mücht,
As ob dat œwerst rut nich kann,
He sik to väl besünn, mi dücht:
Dat deit üm em mi orich leed,
Ik säd em jå den Ogenblick
Giern up de Städ all wat ik weet, -
Dat is un blifft een narrsches Stück!

Schreibung Mecklenburgisch-Vorpommersch nach den Orthographie-Regeln von Renate Herrmann-Winter.
Einige Wörter sind erklärt (schwach unterstrichen, "Mouse-Over")