RȩgenleedRȩgen, Rȩgen drus´
Wi sitt hier warm in Hus´!
De Vageln sitt in Bom to kurn,
De Köh de stat an Wall to schurn:
Rȩgen, Rȩgen drus´
Wi sitt hier warm in Hus´!


Rȩgen, Rȩgen rusch,
Wa rükt dat ut den Busch!
De Blöm de hangt so slapri dal,
De Böm de röhrt de Blæd ni mal:
Rȩgen, Rȩgen rusch,
Wa rükt dat ut den Busch!


Rȩgen, Rȩgen sus`,
Vun baben op uns Hus,
Vunt Dack hendal in striken Strom
Un lisen ut den Eschenbom,
Rȩgen, Rȩgen sus`,
Vun baben op uns Hus.


Rȩgen, Rȩgen rull,
Bet alle Gröben vull,
Denn lat de Wulken æwergan,
Lat de Sünn wedderkam´,
Rȩgen, Rȩgen rull,
Bet alle Gröben vull.