Wat is en Jahr?Wat is en Jahr? - Dat is so vȩl
As vun din Lȩbenstid dat Deel:
En Drüttel, Veertel, Föftel is’t,
So lank du Moders Kindchen büst;
Dat is en Süsstel, Achtel noch,
Wenn di Persepter kriggt in Toch.
En Teintel, Twölftel lett noch vȩl
Vær Jungensknȩp un Kinnerspȩl:
En Wȩk - wa is se lank! un wit
Bet Jahrmarkt un de Wihnachtstid!
En Winter - gar ni ut to mȩten,
Wa lank en Jahr - noch rein vergȩten.

Denn awer kamt de Tiden drad,
Wo’t heet: Wa gau de Ferien gat!
Man meen, veer Wȩken neem keen Enn -
Nu sünd se in en Ruff darhen!
Denn - is de Spȩltid ganz verstrȩken,
Denn lopt de Jahren as de Wȩken,
En Dörtigstel, en Veertigstel,
Vunt Lȩben - ja wa löppt dat snell!
Denn büst du flitig, büst geschäftig -
Mit eenmal sünd se dar, de Föfdig.
Un wat an Jahren kumt un geit,
Is nu as wenn dat flȩgen deit ...
Denn - och - en Jahr is blot so vȩl,
As vun din Lȩbenstid dat Deel.