Dat Dörp in SneeStill as ünnern warmen Dȩk
Liggt dat Dörp in Snee,
Mank de Ellern slöppt de Bȩk,
Ünnert Is de blanke See.


Wicheln stat in witte Haar,
Spegelt slapri all de Köpp,
All is ruhi, kold un klar,
As de Dod, de ewi slöppt.


Wit so wit de Ogen reckt,
Nich en Lȩben, nich en Lut;
Blau na’n blauen Hȩben treckt
Sach de Rok nan Snee herut.


Ik much slapen, as de Bom,
Sünner Weh un sünner Lust,
Doch dar treckt mi as in Drom
Still de Rok to Hus.