De ole Harfenistin Ik weer mal junk un schön,
 Dats nu ni mehr to sehn,
Ik harr de Rosen op de Back,
Ik harr de Lucken um de Nack;
  Wa weer ik junk un schön!
  Wa weer ik junk un schön!


  Ik sung vær Lust un Moth,
  Ik sung vær Kleen un Grot,
Un Alle, de mi hörn un sehn,
De sän, ik weer so junk un schön.
  Wa harr ik Lust un Moth!
  Wa harr ik Lust un Moth!


  Ik dach ni an de Noth,
  Ik dach ni an den Dod.
Vun Mark to Mark, vun Hus to Hus,
Un wo ik keem, dar weer’t en Lust:
  Wer dach wul anne Noth?
  Wer dach wul an den Dod?


  Ik sing noch jümmer fort,
  Un krup vun Ort to Ort,
Un wenn ik sing vun Lust un Lev,
Wer fragt mi nu, warum ik bȩv?
  Ik sing man jümmer fort,
  Ik sing man jümmer fort.