He sä mi so vȩl


1.
He mi so vȩl, un ik em keen Wort,
Un all wat ik sä, weer: Jehann ik mutt fort!

2.
He mi vun Lev un vun Himmel un Eer,
He mi vun allens - ik weet nich mal mehr!

3.
He mi so vȩl, un ik em keen Wort,
Un all wat ik sä, weer: Jehann ik mutt fort!

4.
He heel mi de Hann´, un he mi so dull,
Ik schull em doch gut wȩn, un ob ik ni wull?

5.
Ik weer ja ni bös, awer doch keen Wort,
Un all wat ik sä, weer: Jehann, ik mutt fort!

6.
Nu sitt ik un denk, un denk jümmer deran,
Mi düch, ik muss seggt hebbn: Wa geern, min Jehann!

7.
Un doch, kumt dat wedder, so segg ik keen Wort
Un hollt he mi, segg ik: Jehann, ik mutt fort!