Rudolf Beiswanger:
Hörspiele (Sammeleintrag)


Rudolf Beiswanger: Startseite 〉〉


Du. Niederdt. Hörspiel.
RB/NDR 1974 54 Min. (Stereo).
Quelle: Hoerdat

Ick weet vun nix. Niederdt. Hörspiel.
NDR Hamburg 20.02.78. 44 S. (masch. Ms.)
Quelle: Hoerdat

Sien letzte Reis. Niederdt. Hörspiel.
RB 03.09.84.
Quelle: INS