Karl Friedrich Wegener


-------------------
1734 - 1782

-------------------1 Werk(e) in Niederdeutsch (nach Erscheinungsjahr)

Hrsg.
De Platt-Dütsche (Wochenschrift) 〉〉 : een Geschrywe, dat dee Hooch-Dütschen eene Wochenschrift heeten
Berlin: Vieweg, 1772