Digitales Wörterbuch Niederdeutsch (dwn)


Suche im gesamten Wörterbuch:
sööt
adj. adv.
süß

Sass:
sööt (seut)

WortartAdjektiv
2. WortartAdverb
VerbreitungGrundwortschatz
Hochdeutsch süß
Aussprachevarianten (Auswahl) [zøüt]
[zø:t]
[zɔyt]
[zɔite]
Schreibvarianten
(Auswahl)
sööt
seut
söte
seute

Komposita
wunnersööt 〉〉〉
zuckersööt 〉〉〉


Etymologie
aus mittelniederdeutsch sȫte, altsächsisch swōti

Quellen: Autoren
Klaus-Groth-Wörterbuch söt 〉〉〉
Fritz-Reuter-Wörterbuch säut 〉〉〉Regionale Wörterbücher im dwn
  wie nnd.regional /
auspr.nah
Dithmarschen sööt seut 〉〉〉


Quellen: Wörterbucher
Lindow sööt, seut, säut
Sass sööt (seut)
Cyriacks/Nissen sööt
Mensing söt, seut
HambWB sööt, seut
Kl.HambWB sööt, seut
Kück söüt, soüt, sȫt
Furcht zöyt
Böning sööt
Byl söt
MecklWB säut, söt
Herrmann-Winter (Pd-Hd) säut, söt
Kahl (Teil pd-hd) sööt, söte
Schrader seut
Flemes / Netzel seut, seute

Neuber sȫȫt
GEHLE: Münsterland söit
Wrede seuteWendungen
Fritz Reuter
säuting
Dimin.

auf einen Blick
⇑ ⇑