Digitales Wörterbuch Niederdeutsch (dwn)

Das Klaus-Groth-Wörterbuch


Klaus-Groth-Wörterbuch:
Æ æ Ȩ ȩ


fangn - fangen
Schreibweisen:fangn
fang´
Hochdeutsch:fangen
Wortart:Verb: starke Flexion
(Tätigkeitswort: starke Beugung)
flektierte Formen
Präsens:
ikfang
dufangst
he, se, datfangt
wifangt
Präteritum:
ikfung
he, se, datfung
wifungn
Part.Prät.fungn