Gedichte und Lieder: John Brinckman


Vagel GripOll Rostock - min oll Varestadt´
Ick hew di goa to lew,
So lew foerwoa! ick wet nich wat
Ick üm di let un gew.
Ick bün nu mennig Joar all furt,
´N beten all vespakt,
Man Rostock, dat´s sonn egen Wurt,
Dat frisch mi werre makt.

Ick der min Tid mi oarig üm,
Wu dat woll bete wir;
Na Ost un Westen kem ick rüm,
An dusend Mil un mir,
Nipp kek ick to, doch fünn ick ball,
Dat slichte as ick droemt:
Vun vörrn doa was dat muert all,
Man achte was dat klemt.

Dat Allebest - dat Allebest,
Dat inne Frömm ick seg,
En lütt smuck Foartüg is dat west,
Dat doa voer Anke leg;
Noch lang höllt dat ken hunnet Last,
Man wat mi denn so freugt! -
Dat was, dat vun sin boewelst Mast
De Vagel Grip hett weigt.

Dat was de Bucht vun Halifax,
All Schep in Sünndagsstat;
Doa weigten hunnet Junionjacks
Dannbrogs un Hanseat,
Hollandsch un Fransche Triculur,
De Janki Stirn un Strip. -
Man ken so flott un ken so stur
As du, oll Vagel Grip!

Ick kek un stünn un stünn un kek
Un harr un kreg nich nog;
Dat würr mi üm dat Hart so wek,
Un natt würr mi dat Og.
Mi dücht, as prait de Vagel doar
Mi an in enschen furt:
- - Kumm! - foer de Warnow sünd wi kloar -
Kumm furtst man mit an Burd!

Stür südlich du un nurdlich Kant,
Wuhen de Wind grar blößt, -
Peil du di jere Purt un Strand
De Ros´ ründ, Ost un West -
Stek du din Kabel ut all beir,
Din stiw Nikasten-Ker. ...
To Hus is doch de beste Reir,
De sekest Ankester! - -

Ick heiß di an min Gaffel hier
Hüt up, oll Vagel Grip!
Mit di, oll irlich Flag, doar stür
Min Bok ick as sonn Schipp.
Is ´t ok ken groten Urlogsmann,
Un ok man ring sin Fracht ...
En süt sick doch dat Got ens an,
Finnt, wat en söcht grar, sacht. -

Originaltext
mit Übersetzung und Link zum Wörterbuch:


Oll Rostock min oll Varestadt
Ick hew di goa to lew,
So lew foerwoa! ick wet nich wat
Ick üm di let un gew.
Ick bün nu mennig Joar all furt,
`N beten all vespakt,
Man Rostock, dat ´s sonn egen Wurt,
Dat frisch mi werre makt.

Ick der min Tid mi oarig üm,
Wu dat woll bete wir;
Na Ost un Westen kem ick rüm,
An dusend Mil un mir,
Nipp kek ick to, doch fünn ick ball,
Dat slichte as ick droemt:
Vun vörrn doa was dat muert all,
Man achte was dat klemt.

Dat Allebest - dat Allebest,
Dat inne Frömm ick seg,
En lütt smuck Foartüg ist dat west,
dat doa voer Anke leg.
Noch lang höllt dat ken hunnet Last,
man wat mi denn so freugt
Dat was, dat vun sin boewelst Mast
De Vagel Grip hett weigt.

Dat was de Bucht vun Halifax
All Schep in Sünndagsstat
Doa weigten hunnet Junionjacks
Dannbrogs un Hanseat
Hollandsch un fransche Triculur
De Janki Stirn un Strip. -
Man ken so flott un ken so stur
As du, oll Vagel Grip!

Ick kek un stünn un stünn un kek
Un harr un kreg nich nog;
Dat würr mi üm dat Hart so wek,
Un natt würr mi dat Og.
Mi dücht, as prait de Vagel doa
Mi an in enschen furt:
- - Kumm! - foer de Warnow sünd wi kloar -
Kumm furtst man mit an Burd!

Stür südlich du un nurdlich Kant,
Wuhen de Wind grar blößt, -
Peil du di jere Purt un Strand
De Ros´ ründ, Ost un West -
Stek du din Kabel ut all beir,
Din stiw Nikasten- Ker. ...
To Hus is doch de beste Reir
De sekest Ankester! - -

Ick heiß di an min Gaffel hier
Hüt up, oll Vagel Grip!
Mit di oll irlich Flag, doa stür
Min Bok ick as sonn Schipp.
Is ´t ok ken groten Urlogsmann,
Un ok man ring sin Fracht, ...
En süt sick doch dat Got ens an,
Finnt, wat en söcht grar, sacht. -