Gedichte und Lieder: John Brinckman


Lünk un Geelgöösch

- Jung, smiet nich mit Steen un Strünk
Hier vör min Schüündöör up de Lünk
Un up de lütt Geelgöösch!
Wat du för´ n ollen Racker büst!
Sühst nich, wat de arm Vögel früst?
De sünd ok Bloot un Fleesch.

Du hest to Huus de Schöttels vull,
Du frettst Dag in Dag ut för dull
Du premst di vull din Moog; -
Geelgöösch un Lünk wat hungert de!
Ehr Disch liggt ünner Ies un Snee. -
Dat geiht er goor to schroog.

Ehr Tiet is hart, ehr Winter düür,
Dat geit ehr as de Prachelüür,
Gliek vunne Hand to Münd.
Un wenn en Weitkuurn vun de Deel
Ok rut eens flüggt, dat is nich veel
Un dat is giern er günnt.

Kumm her! Da, nimm diss Hand vull Ohr´n
Un dreeg s´ ehr achter in ´n Goor´n
Un wees doch eenmal klook!
Dat is ´n schlichte Wirtschaft man,
De Käuh un Schoop dörchfodern kann
Un nich ehr Lünkens ok. -
Originaltext
mit Übersetzung und Link zum Wörterbuch:


- Jung, smit nich mit Sten un Strünk,
Hier voer min Schündoer up de Lünk
Un up de lütt Gelgoesch!
Wat du foer ´n ollen Racke büst!
Sühst nich, wat de arm Vaegel früst?
De sünd ok Blot un Flesch.

Du hest to Hus de Schöttels vull,
Du frettst Dag in Dag ut foer dull
Du premst di vull din Mag; -
Gelgoesch un Lünk wat hungert de!
Er Disch liggt ünne Is un Sne, -
dat geit er goa to schrag.

Er Tid is hart, er Winte dür;
Dat geit er as de Prachelür,
Glik vunne Hand to Münt.
Un wenn en Weitkurn vun de Del
Ok rut ens flüggt, dat is nich vel
Un dat is girn er günnt.

Kumm her! Da nimm diß Hand vull Oar´n
Un dräg er achte in ´n Goar´n
Un wes doch enmal klok!
Dat is ´ne schlichte Wirtschaft man,
De Käu un Schap dörchforern kann
Un nich er Lünkens ok. -