Gedichte und Lieder: Klaus Groth
NotenLütt Matten de Hoos
De mook sik en Spooß,
He weer bi ´t Studeern
Dat Danzen to lehrn,
Un danz ganz alleen
Op de achtersten Been.

Keem Reinke de Voss
Un dach: da´s en Kost!
Un seggt: Lüttje Matten
So flink oppe Padden?
Un danzst hier alleen
Op ´e achtersten Been?

Kumm, loot uns tosoom!
Ik kann as de Doom!
De Kreih de spȩlt Fietel,
Denn geiht dat canditel,
Denn geiht dat mool schöön
Op de achtersten Been!

Lütt Matten geev Poot.
De Voss beet em doot;
Un sett sik in ´n Schatten,
Verspies de lütt Matten:
De Kreih de kreeg een
Vun de achtersten Been.
Originaltext
mit Übersetzung und Link zum Wörterbuch:


Lütt Matten de Has´
De mak sik en Spaß,
He weer bi ´t Studeern
Dat Danzen to lehrn,
Un danz ganz alleen
Op de achtersten Been.

Keem Reinke de Voss
Un dach: das en Kost!
Un seggt: Lüttje Matten
So flink oppe Padden?
Un danzst hier alleen
Oppe achtersten Been?

Kumm, lat uns tosam!
Ik kann as de Dam!
De Krei de spȩlt Fitel.
Denn geit dat canditel,
Denn geit dat mal schön
Op de achtersten Been!

Lütt Matten gev Pot.
De Voss beet em dot;
Un sett sik in Schatten,
Verspis´ de lütt Matten:
De Krei de kreeg een
Vun de achtersten Been.