Gedichte und Lieder: John Brinckman


In MandschinDal ute Dak de Mand doa kickt,
As ´ne Diern äewen´ Tun, de sick grint,
Er Hochtitslinn uppe Blek hett prickt
Un er Hemm twelt uppe Lin.

Dat Dörp liggt still up de witte Plan,
As Farken in´t Krümmstro,
Un der doa kreigen nich en Han,
Denn wüßt ken Minsch dat jo.

Un güng doa nich noch ründ ´n Lücht
bi´t Vehus lang de Dämm. -
Harr Farenholt de Hof mi dücht,
Un de Katens utrart Stämm.