Verein f. Naturschutz u. Heimatgeschichte Leer


Texte, Ur- u. ErstaufführungenUraufführung / Erstaufführung:

Faderhuus 〉〉 (00.10.1920)
Möhl up de Höcht ... 〉〉 (00.10.1950)
Brörs 〉〉 (11.10.1951)
Liekedeeler 〉〉 (10.10.1952)