Fritz-Reuter-Bühne Schwerin


Texte, Ur- u. ErstaufführungenBücher / Medien:


Hell ward dat in uns Stuben 〉〉

Hell ward dat in uns Stuben 〉〉Uraufführung / Erstaufführung:

De Kuckuck von Alvesloh 〉〉 (05.11.1948)
De wunnerboren Tranen 〉〉 (08.04.1950)
De verflixte Strump 〉〉 (00.00.1953)
Festungstid 〉〉 (00.00.1954)
As de Jungfer to 'n Kind 〉〉 (15.11.1990)
Een Schloss in England 〉〉 (14.10.1991)
Rommé to drütt 〉〉 (00.00.1992)
De leiwe Mathilde 〉〉 (31.12.1994)