Staatstheater Oldenburg


Texte, Ur- u. ErstaufführungenUraufführung / Erstaufführung:

De Wieberhoff 〉〉 (26.05.1943)
Dat ole Sofa 〉〉 (02.01.1949)
Ansmeert 〉〉 (22.06.1952)
De Kleupracker oder eenmal fallt jeder rin 〉〉 (26.11.1958)
De kloke Anna 〉〉 (12.11.1959)
Hochsaison bi Rieke 〉〉 (17.09.1976)